مرور برچسب

آزمایش سرخجه قبل از بارداری

آزمایش روبلا (روش انجام،تفسیر،نرمال)

بالا بودن rubella igg,مقدار نرمال rubella igg,آزمایش rubella در بارداری,rubella igg مثبت,آزمایش cmv igg,آزمایش igg چیست,آزمایش سرخجه قبل از بارداری,تفسیر تست روبلا وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ ، ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﮔﺎوﯾﺮﯾﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺲ روﺑﯽ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ وﯾﺮوس از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ RNA ﺗﮏ رﺷـﺘﻪ ای ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﮐﭙﺴـﯿﺪ ﺑﯿﺴـﺖ وﺟﻬـﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﻟﯿﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﯿﻤﺎری…
ادامه مطلب ...