مرور برچسب

آزمایش پروستات چگونه است

آزمایش Free PSA

مقدار طبیعی free psa,تفسیر آزمایش psa,نسبت psa به free psa,میزان psa نرمال,آزمایش total psa,میزان free psa,علت پایین بودن psa,آزمایش پروستات چگونه است نام اختصاری: fPSA سایر نام ها: آنتی ژن اختصاصی پروستات توتال، آنتی ژن اختصاصی پروستات آزاد Free PSA, Prostate Specific Antigen, Free Percentage بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون نوع نمونه قابل اندازه…
ادامه مطلب ...