مرور برچسب

آزمایش ssa-ro

آزمایش anti ro (شرایط و تفسیر)

نام اختصاری: ANA Profile سایر نام ها: DNA Topoisomerase 1 Antibodies، DNA Double-Stranded (ds-DNA) Antibody، Anti-Ribonuclear Protein، Sm Antigen, Antibody، SmRNP Autoantibodies، Anti-Ro، Anti-SSB، Anti-SSA ، Anti-ds (Anti-Double-Stranded) DNA، بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml شرایط نمونه…
ادامه مطلب ...