مرور برچسب

آلبومین و گلوبولین

پروتئین کل مایع مغزی نخاعی

پروتئین پلاسما بطور طبیعی از طریق سدخونی- مغزی به CSF وارد می‌شود. بیش از80% محتوای پروتئینی CSFاز پلاسما منشا می‌گیرد غلظت آن کمتر از 1% مقدار خونی می‌باشد. بیشتر پروتئین‌های پلاسما درCSF نیز وجود دارند.تغییرات پروتئین CSF ارتباطی با پروتئین سرم ندارد کاهش پروتئین سرم سبب کاهش پروتئینCSF نمی‌شود. مقدار طبیعی آن در نوزادان کمتر از mg/dL 150 و در…
ادامه مطلب ...