مرور برچسب

آلت يا پنيس

آناتومی دستگاه تناسلی مرد

آناتومی دستگاه تناسلی مرد : تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند . در انسان مثل سایر حیوانات عالی این وظیفه به عهده دستگاه معینی وا گذار شده است بنام دستگاه تناسلی . اعضای دستگاه تناسلی مرد بدو دسته تقسیم میشود – اعضای داخلی و اعضای خارجی ۱- اعضای دستگاه تناسلی داخلی مرد شامل : دو غده منی ساز بیضه و ضمایم آنها شامل مجاری و ابران و اجاکولاتور ،…
ادامه مطلب ...