برچسب خورده: آماده‌سازی اسمیرهای آسپیراسیون

رهنمودهای ICSH برای استانداردسازی نمونه‌ها و گزارش‌های مغزاستخوان

آماده‌سازی اسمیرهای آسپیراسیون اسمیرهای مغزاستخوان بلافاصله بعد از آسپیراسیون باید تهیه شوند. اسمیرهای تهیه شده از نمونه EDTA باید هرچه زودتر برای کاهش اختلالات مربوط به نگهداری نمونه آماده شوند. برای آماده‌سازی اسمیرها، مواد …