مرور برچسب

آموزش احیای قلبی ریوی

احیای قلبی ریوی

احیای قلبی ریوی تعریف : احیای قلبی ریوی شامل سلسله اعمالی است که برای بازگرداندن عملکرد دوعضو حیاتی ,قلب وریه صورت می گیرد. علل نیاز به احیا ۱- ایست قلبی - توقف ناگهانی عملکرد پمپاژقلب ۲-ایست تنفسی - بعلت اختلال درمرکز تنفس یاراههای هوایی ۳-مرگ ناگهانی قلبی - ناشی ۴-ازبیماریهای قلبی تظاهرات بالینی ایست قلبی ریوی : عدم هوشیاری کامل وناگهانی آپنه…
ادامه مطلب ...