مرور برچسب

آموزش کنترل کیفی در آزمایشگاه

کنترل کیفی و کالیبراسیون سانتریفوژ

سانتریفوژ نمودن یکی از روش های جداسازی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز  ، قسمت های سبک تر یک محلول ، مخلوط یا سوسپانسیون از قسمت های سنگین تر آن جدا میشوند. اساس عمل سانتریفوژ ، حرکت دورانی حول یک محور ثابت است . نیروی سانتریفوژ یا relative centrifugal force (rcf)  بستگی به شعاع و سرعت دوران داشته و با فرمول زیر محاسبه و واحد آن نیز…
ادامه مطلب ...