مرور برچسب

آنالیز مایع مغزی نخاعی

آزمایش آنالیز مایع مفصل Synovial Fluid

ازمایش مایع مفصلی,مایع مفصلی زانو,آنالیز مایعات بدن,آنالیز مایع پلور,آنالیز مایع مغزی نخاعی نام اختصاری:Synovial Fluid سایر نام ها: آنالیز مایع مفصل، آتروسنتز Joint Fluid, Brusa and Tendon sheath Analysis, Arthrocentesis, بخش انجام دهنده: میکروب شناسی + بیوشیمی+ پاتولوژی+ هماتولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: مایع مفصل، خون، چرک، سروز یا تجمع مایع…
ادامه مطلب ...

آزمایش مایع CSF

تفسیر آزمایش مایع مغزی نخاعی,آنالیز مایع مغزی نخاعی,خروج مایع مغزی نخاعی از بینی,آزمایش lp,آزمایش csf,کشت مایع مغزی…