مرور برچسب

آنتی‌بادی مونوکلونال کونژوگه

متدهای کونژوگاسیون آنتی‌بادی‌ها و مصارف درمانی آنتی‌بادی‌های کونژوگه شده

 متدهای کونژوگاسیون آنتی‌بادی‌ها و مصارف درمانی آنتی‌بادی‌های کونژوگه شده  خلاصه آنتی‌بادی‌ها به عنوان ماکرومولکول‌های بزرگ در تشخیص و درمان موردتوجه هستند. تمام آنتی‌بادی‌ها و ساب‌کلاس‌های متعدد آنها از واحدهای حفاظت شده دومینی تشکیل شده‌اند که اساس فعالیت‌های بیولوژیک آنها خواهد بود. اتصال عوامل نشانه (فلورسنس، رادیواکتیو، آنزیم و داروها) به…
ادامه مطلب ...