مرور برچسب

آنتی بادی igg توکسوپلاسما

آزمایش توکسوپلاسما (روش انجام،تفسیر جواب،شرایط انجام)

تفسیر آزمایش توکسوپلاسما,آزمایش توکسوپلاسما igg igm,آزمایش rubella igg,آزمایش igg و igm,آزمایش toxoplasma چیست,آنتی بادی igg توکسوپلاسما,آزمایش cmv,آزمایش توکسوپلاسموز در بارداری ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﺟﻮﻧﺪه آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﻨﻮداﮐﺘﯿﻠﻮس ﮔﻮﻧﺪی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ و ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺟﻮﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ…
ادامه مطلب ...