آیا باید همراه با کاندوم از کفهای جلوگیری کننده از حاملگی نیز استفاده کرد؟