آیا دستگاه‌های لیزر مختلف در نتیجه جراحی لیزیک موثرند؟