آیا روزه‌داری برای افرادی که لیزیک کرده‌اند، مجاز است؟