مرور برچسب

اجسام هاينز

كمبود گلوگز 6-فسفات دهيدروژناز

(Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Dificiency) كمبود اين انزيم G6PD به صورت ارثي و وابسته به كروموزوم X است. كمبود گلوگز 6-فسفات دهيدروژناز انزيمي است كه در گلبول هاي قرمز وجود دارد و نقش عمده اي در مسير هگزوزمنوفسفات دارد.هنگامي كه كمبود انزيم G6PD وجود دارد،گلبول هاي قرمز قادر به توليد سريع و كافي NADP براي جلوگيري از اثر اكسيدان داروها نمي…
ادامه مطلب ...