احتمال زنده ماندن بچه در خارج رحم در کدام هفته بیشتر است؟