مرور برچسب

اختلالات گوش ميانى

آناتومی گوش و بیماری ها و علائم مربوط به آن

گوش گوش به طور متناسب به سه قسمت تقسيم شده است ۱. گوش خارجى قسمتى است که قابل رؤيت است و شامل مجراى گوش است که به پرده صماخ ختم مىشود. ۲. گوش ميانى شامل پردهٔ صماخ، سه ستخوان کوچک گوش و حفرههاى هوائى اطراف است حفرههاى زايده پستانى استخوان گيجگاهى. ۳. گوش داخلى شامل عضو شنوائى است که حلزون خوانده مىشود زيرا تا حدودى شبيه…
ادامه مطلب ...