مرور برچسب

ازمایش تیتراژ هورمون بارداری

مقادیر نرمال hcg در هفته های بارداری

تتیراژ هورمون بارداری در مردان و زنان غیر باردار مقدار این هورمون به روش کیفی منفی و زنان باردار مثبت می باشد. به روش کمی یا رایج در آزمایشگاهها در مردان و زنان غیر حامله:کمتر از ۵ واحد بین المللی در لیتر در حاملگی: مقادیر هورمون بارداری در هفته های بارداری         بعد از باروری         بعد از LMP          غلظت HCG            هفته ۲…
ادامه مطلب ...