مرور برچسب

ازمایش ch50

آزمايش هاي مربوط به كاركرد و نقص هاي ايمني

براي بررسي عملكرد سيستم ايمني در هر فرد در ابتدا تست هاي غربالگري انجام مي دهند تا به وسيله آن پاسخ هاي ايمني هومورال و سلولي بررسي شوند .مثلا براي بررسي ايمني هومورال در ابتدا غلظت سرمي كل ايمونوگلوبولين ها يعني IgG و IgA و IgM اندازه گيري مي شود. بدين منظور از روش راديال ايمونوديفوزيون يا نفلومتري استفاده مي گردد . براي بررسي دقيق تر ، به طور…
ادامه مطلب ...