مرور برچسب

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف م

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف میم

ماونداد : نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان مزدا : دانای بزرگ، پروردگار مزدک : نام پسر بامداد در دوران ساسانی مشیا : نام نخستین مرد در اوستا منوچهر : پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی منوشفر : نام پدر منوچهر شاه پیشدادی مه زاد : از نام های برگزیده مِهراب : نام…
ادامه مطلب ...