مرور برچسب

اسامی دخترانه با حرف ب

اسم دختر ایرانی با حرف ب

باستیان : بردبار ، شکیبا بانو : خانم، کلمه احترام درباره بانوان بانو گشسب : نام دختر رستم زال ، زن گیو و مادر بیژن بردبار : شکیبا، با حوصله برسومه : برسم، شاخه‌های گیاه برنا : جوان ، خوش اندام برومند : خوش قامت،نام مادر بابک خرمدین بلوت : درخت سودبخش بنفشه : نام گلی است به آفرید : نام دختر کی گشتاسب به نگار : خوب چهره، نیکو صورت به‌آفرین :…
ادامه مطلب ...