مرور برچسب

اسامی دختر با حرف نون

اسم دختر ایرانی با حرف ن

نازنوش: نامی ایرانی نیسا: دختر یکی از شاهان پارتی نیوشه: نیوشا:- گوش دهنده- نوشه نوشا: پرنس در زمان ساسانیان نارگل : گل سرخ انار نارگون : همانند سرخی آتش ناز : دوست داشتنی، نام گلی است نازآفرید : از نام های برگزیده نازآفرین : از نام های برگزیده نازبانو : از نام های برگزیده نازپرور : از نام های برگزیده نازپری : از نام های برگزیده…
ادامه مطلب ...