مرور برچسب

اسرپتوکوکوس فیکالیس

استرپتوکوکوس های گروه D

این گروه از استرپتوکوکها به دوگروه تقسیم میشوند: آنتروکوک شامل: اسرپتوکوکوس فیکالیس، و فاسیوم .اینها در روده انسان و حیوانات یافت میشوند. چون این کوکسی ها اکثرا در  روده وجود دارند،به آنها آنتروکوک اطلاق میشود.اینها مقاوم ترین استرپتوکوک ها نسبت به آنتی بیوتیک ها میباشند. اینها معمولا هر سه نوع همولیز بتا(کاما)،آلفا(ناقص) و گاما (بدون همولیز) را…
ادامه مطلب ...