مرور برچسب

اسفروسيت

اسفروسيتوز ارثي(Hereditary spherocytosis)

اين بيماري به علت اختلال غشاي گلبول قرمز ايجاد مي شود و نقص به طور اوليه در پروتئين اسكلتي غشاء يعني پروتئين اسپكترين است.به علت ضعف موجود در غشاء نفوذپذيري غشاي ياخته سرخ نسبت به سديم افزايش پيدا مي كند.در اسفروسيتوز گلوكز با سرعت زياد افزايش پيدا مي كند و متورم مي شود و هموليز اتفاق مي افتد و همين طور كه از اسم بيماري پيدا است گلبول هاي قرمز…
ادامه مطلب ...