مرور برچسب

اسفروسیت

تغییر در شکل گلبول های قرمز

تغییر شکل گلبول های قرمز را در زیر میکروسکوپ به صورت های زیر می توان دید،اکثر تغییرات مورفولوژی گلبول قرمز در بیماریهای مختلف به صورت زیر می باشد. -تارگت سل(Target cell) در حالتی ایجاد می شود که با افزایش سطح غشایی یاخته سرخ همراه باشد.در این گلبول ها مرکز سلول پررنگ تر از حاشیه ان می باشد.سلول هدف همیشه هیپوکروم است.این سلول ها نتیجه افزایش…
ادامه مطلب ...