خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

آناتومی دستگاه تناسلی مرد

آناتومی دستگاه تناسلی مرد : تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند . در انسان مثل سایر حیوانات عالی این وظیفه به عهده دستگاه معینی وا گذار شده است بنام دستگاه تناسلی . اعضای دستگاه تناسلی مرد بدو دسته تقسیم میشود – اعضای داخلی و اعضای خارجی ۱- اعضای دستگاه …

ادامه نوشته »