مرور برچسب

اسم با حرف ب

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف ب

بابک : نام پسر ساسان در زمان اشکانیان باتیس : نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم بادرام : کشاورز باربُد : نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز بامداد : نام پدر مزدک بامشاد : نام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان بامگاه : هنگام بامداد بایگان : نگهدارنده بخت آفرین : نام پدر هیربد شهریار بَختیار : از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز بَخشا : از نام…
ادامه مطلب ...