مرور برچسب

اسم با حرف پ

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف پ

پرویز : شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی پَریبُرز : بلند بالا، نام پسر کیکاووس پژدو : نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی پژمان : از نام های برگزیده پَشَنگ : نام برادر زاده فریدون پیشدادی پشوتَن : پیشکش کننده تن یا فداکار پوروشسب : دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت پوریا :…
ادامه مطلب ...