مرور برچسب

اسم فارسی پسر با حرف ت

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف ت

تاژ : برادر هوشنگ پیشدادی تخشا : کوشنده تَسو : واحد زمان تکاپو : جستجو تَنسِر : نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان تَهماسب : از بزرگان ملک داراپادشاه ایران تَهمتَن : بزرگ پیکر تهمورس : دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی توانا : نیرومند، زورمند تور : نام پسر شاه فریدون تورج : دلیر و پهلوان توس : نام پسر نوذر یکی…
ادامه مطلب ...