مرور برچسب

اسم پسر با حرف ج

اسامی فارسی اصیل پسر با حرف ج ، چ ، خ

جان‌پرور : نشاط انگیز جانان : دلیرو زیبا جاوید : نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان جم : مخفف جمشید جمشید : از پادشاهان پیشدادی جهانگیر : نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران چ چالش : با ناز و غرور چالیک : از بازی‌های کودکان چلیپا : گردونه مهر چوگان : ابزار بازی قدیمی چینوَد : چگونه زیستن خ خدابخش : از نام های…
ادامه مطلب ...