مرور برچسب

اسم پسر با حرف سین

اسامی فارسی اصیل پسر با حرف س

سزاوار : شایسته سَلم : نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی سهراب : تابش سرخ. نام پسر زال سورن : دلیر و پهلوان ، توانا سوشیانت : برگزیده دینی سیامک : نام پسر کیومرس در شاهنامه سیاوخش : سیاوش، پسر کیکاووس سیاوش : نام پسر کیکاووس سیروس : نام کورش به پیکره دیگر سینا : یکی از نخستین…
ادامه مطلب ...