مرور برچسب

اسم پسر با حرف ه

اسامی اصیل ایرانی با حرف ه

هارپارک : نام وزیر استیاک آخرین پادشاه ماد هامان : یکی از درباریان خشایار شاه هامرز : نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی هامون : از نام های ایرانی هامین : تابستان در اوستا هاون : گاه بامدادی هاونی : ایزد نگهبان بامداد هَخامنش : دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان هَردار : نام هشتمین…
ادامه مطلب ...