مرور برچسب

اسم پسر فارسی با حرف ف

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف ف

فرهاد : پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانی فَرََهمند : از نام های برگزیده فَرهود : از نام های برگزیده فرهومند : باشکوه و بزرگ فُرود : نام پسر سیاوش فْرَََوَرِتیش : نام دومین پادشاه ماد فَرَوَشی : فَرَوَهَر، نیروی اهورایی فَرَوَهَر : نیروی اهورایی درون انسان فریان : خاندانی…
ادامه مطلب ...