مرور برچسب

اشرشیاکلی pdf

اشریشیا کلی ECOLI

کلی فرم,مشخصات باکتری اشرشیاکلی,باکتری استافیلوکوکوس اورئوس,باکتری e.coli در ادرار,اشرشیاکلی pdf,کشت باکتری اشرشیاکلی,درمان باکتری ای کولای,باکتری اشرشیاکلی در ادرار اشریشیا کلی را میتوان از خون، مدفوع ، چرک ، مایع نخاع ، ادرار و رحم جدا کرد. کلی باسیل گرم منفی، بی هوازی اختیاری و بدون اسپور است. در سطح آگار خوندار رشد میکند و کلنی های محدب و کروی…
ادامه مطلب ...