اشیاء و جسم در چشم،نحوه بیرون آوردن و خارج کردن جسم از چشم