مرور برچسب

انمي اليپتوسيتي،گلبول هاي قرمزبيضي شكل

انمي ارثي اليپتوسيتي (hereditary Elliptocytosis)

انمي اليپتوسيتي يك بيماري ارثي مي باشد كه احتمالا به علت اختلالات متابوليكي گلبول هاي قرمز تا 90% شكل بيضي به خود مي گيرند. غالب بيماران حالت انمي را دارا نمي باشند و احتمالا هموليز خفيفي كه در اين بيماران ايجاد مي شود به وسيله بدن جبران مي گردد.انديس هاي گلبول قرمز طبيعي و ازمايش (osmotic frogility) طبيعي است. ازمايش راديوايزوتوپ (red cell…
ادامه مطلب ...