مرور برچسب

ايمونوديفوزيون

پرسی پیتاسیون روش هاي ايمونوديفوزيون

در ايمونوديفوزيون ملكلول هاي آنتي ژن و يا آنتي بادي طي روند انتشار ساده در داخل يك بستر انتخابي ( مثلاً داخل محيط آبكي و يا داخل ژل آگارز) به حركت در مي ايند .حال اگر عوامل ذكر شده اختصاصي هم باشند در محل برخورد كمپلكسي تشكيل مي شود كه غير محلول مي باشد . واكنشي كه به اين ترتيب صورت پذيرفته به واكنش ايمونوپرسي پيتاسيون و كمپلكس هاي تشكيل شده به…
ادامه مطلب ...