مرور برچسب

اپلاستيك

انمي اپلاستيك(Aplastic Anemia)

نقص اساسي در انمي اپلاستيك عبارت است از نارسايي توليد ياخته هاي سرخ،سفيد و پلاكت ها.اين حالت به نام پان سيتوپني نيز خوانده مي شود. انمي اپلاستيك ممكن است به صورت اكتسابي و در اثر تماس با مواد شيميايي و يا عوامل فيزيكي و همراه با بيماريهاي ديگر ديده شود و بعضي اوقات هم علل ناشناخته است.اين بيماري گاهي بر اساس يك نقص مادرزادي انجام مي شود. پان…
ادامه مطلب ...