برطرف کردن انسداد در افراد چاق یا در مراحل آخر حاملگی