مرور برچسب

برگ گندمی

گل گندمی

گندمی  -  SPIDER PLANT CHLOROPHYTUM COMOSUM : نام علمی   AGAVACEAE LILIACEAE  - خنجریان - سوسنی ها : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه کلروفیتوم ,سنجاقی, برگ گندمی , Ribbon Plant, Airplane Plant, Spider Plant : نام های دیگر گندمی: اسم علمی گیاه گندمی Chlorophytum comosum ، از خانواده Liliaceae میباشد. این جنس دارای ۲۱۵ گونه…
ادامه مطلب ...

گل گندمی موسلی

گندمی موسلی  -  MUSLI CHLOROPHYTUM TUBEROSUM : نام علمی   AGAVACEAE  - خنجریان : خانواده بخش هایی از آفریقا و هند…