مرور برچسب

بهترین زمان بچه دار شدن

محاسبه تاریخ احتمالی زایمان

محاسبه و تشخیص زمان زایمان به راحتی با استفاده از فر مول زیر می توانید براحتی خودتان زمان احتمالی زایمان را تشخیص بدهید،کاری که پزشکان زنان و زایمان برای تخمین احتمالی انجام می دهند: تاریخ احتمالی زایمان=(تاریخ اولین روز از آخرین قائدگی _ 3 ماه) + 12 ماه + 7 روز به عنوان مثال اگر تاریخ اولین روز آخرین قائدگی شما:10/5 93 باشد زمان احتمالی زایمان به…
ادامه مطلب ...