خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

انمي هاي هموليتيك(Hemolytic Anemias)

انمي هاي هموليتيك دسته اي از انمي ها هستند كه بوسيله افزايش تخريب ياخته هاي سرخ مشخص مي شوند.در اين حالت ،مغزاستخوان قادر به پاسخ در مقابل افزايش تخريب گلبول هاي قرمز است.اين گروه از انمي ها به دو دسته ارثي و اكتسابي تقسيم مي شوند.به طور كلي مي توان …

ادامه نوشته »