مرور برچسب

تخمك گذاری

تستهای پیش بینی كننده تخمك گذاری چگونه كار می كنند

تخمك گذاری به زمانی گفته می شود كه یك تخمك (یا در برخی موارد نادر بطور طبیعی بیشتر از یك تخمك) از تخمدان آزاد می شود و این زمان را "دوره باروری" در سیكل قاعدگی می نامند. هر ماه، یك تخمك در درون تخمدان شما به بلوغ می رسد. هنگامی كه اندازه آن به حد معینی رسید، تخمك از تخمدان آزاد شده و درونِ لوله های فالوپ، به طرف رحم حركت می كند. اینكه در هر…
ادامه مطلب ...