Browsing Tag

ترانسفوزيون نامتجانس

کراس مچ

آزمایش کراس مچ ماژور Major cross match آزمایش کراس مچ ماژور که کراس مچ مستقیم یا Forward نیز نامیده می شود قسمت اصلی آزمون سازگاری را تشکیل می دهد و به دو منظور اصلی نیز انجام می شود : ۱ـ پیشگیری از واکنش های ایمونولوژیک نامطلوب ۲ـ حداکثر بهره گیری بیمار از خون تجویز شــده عوارض ترانسفوزیون نامتجانس ، با علائم بالینی بارز و مشخص در حین یا…
Read More...