مرور برچسب

تست ترشح لسیتیناز

کلستریدیوم پرفرنژس (آزمایش های تشخیصی)

کلستریدیوم پرفرنژس یا باسیل ولشای عامل اصلی بیماری گانگرن گازی است. این باکتری بدون حرکت، دارای یک اسپور بیضی شکل مرکزی یا نزدیک به انتها می باشد. نمونه مناسب برای تشخیص: ترشحات عمقی ضایعات بافتی یا بیوپسی از بافت های نگروزه است. تشخیص ازمایشگاهی: بررسی میکروسکوپی: نمونه ها با سواب برداشته میشود و پس از رنگ امیزی گرم باسیل های درشت گرم مثبت با دو…
ادامه مطلب ...