خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

کاهش ارثی و اکتسابی فاکتور های انعقادی

کمبود و کاهش فيبرینوژن (Factor I) فيبرينوژن را كدگذاري مي كنند. نقص ژني در هر ،ɤ و β و α سه ژن متفاوت روي كروموزوم 4 زنجيره هاي موجب فقدان فيبرينوژن مي شود. فقدان ارثي فيبرينوژن بسيار نادر است و خونريزي از α كدام از سه ژن به ويژه بدو …

ادامه نوشته »