توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی