مرور برچسب

تولیدپذیری یا دقت بین آزمایشگاهی

صحه‌گذاری در بیوشیمی بالینی ( Validation In Clinical Biochemistery )

مقدمه و تعاریف پایه: :Method Bias درستی یا بایاس اندازه‌گیری نزدیکی توافق بین میانگین مقادیر بدست آمده از نتایج چند سری اندازه‌گیری با مقدار واقعی آن کمیت می‌باشد. : Bias Verification تصدیق صحت اندازه‌گیری فرآیند و مراحلی که که جهت تأئید و تصدیق درستی تست‌های آزمایشگاه انجام می‌شود که شامل کاربرد کنترل صحت یا کالیبراتورها و تجهیزات و…
ادامه مطلب ...