مرور برچسب

تیروئیدیت لنفوسیتیک

تیروئیدیت اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیت لنفوسیتیک)

مروری بر یافته‍های سیتولوژیکی تیروئیدیت اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیت لنفوسیتیک) تیروئیدیت اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیت لنفوسیتیک) معیارهای تشخیصی سلول‍های لنفوئیدی و پلاسماسل‍ها در زمینه سلول‍های لنفوئیدی قرار گرفته روی سلول‍های فولیکولار تجمعات لنفو- هیستیوسیتی تغییر سلول هرتل(متغیر) سلول‍های ژانت چندهسته‍ای و سلول‍های…
ادامه مطلب ...