تیروئیدیت لنفوسیتیک

آزمایشگاهی
تیروئیدیت اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیت لنفوسیتیک)

مروری بر یافته‍های سیتولوژیکی تیروئیدیت اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیت لنفوسیتیک) تیروئیدیت اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیت لنفوسیتیک) معیارهای تشخیصی سلول‍های لنفوئیدی…