خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

تیروئیدیت اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیت لنفوسیتیک)

مروری بر یافته‍های سیتولوژیکی تیروئیدیت اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیت لنفوسیتیک) تیروئیدیت اتوایمیون (تیروئیدیت هاشیموتو، تیروئیدیت لنفوسیتیک) معیارهای تشخیصی سلول‍های لنفوئیدی و پلاسماسل‍ها در زمینه سلول‍های لنفوئیدی قرار گرفته روی سلول‍های فولیکولار تجمعات لنفو- هیستیوسیتی تغییر سلول هرتل(متغیر) سلول‍های ژانت چندهسته‍ای و سلول‍های اپی‌تلیوئیدی (متغیر)     تیروئیدیت لنفوسیتی و تیروئیدیت …

ادامه نوشته »